Palvelut

Patenttihakemuksen laatiminen ja virastokäsittelyn hoitaminen

Patenttihakemus on asiakirja, jossa keksintö kuvataan niin yksityiskohtaisesti, että keksintöä pystytään käyttämään. Toisaalta patenttivaatimukset määrittelevät halutun patenttisuojan laajuuden. On myös hyvä ottaa huomioon, että yleensä patenttihakemus tulee julkiseksi viimeistään puolentoista vuoden kuluttua patentin hakemisesta tai kun patentti myönnetään. Patenttiasiamiehemme osaa ottaa nämä eri näkökohdat huomioon miettiessään kanssanne rajanvetoa liikesalaisuuksien ja patenttisuojan välillä.

Laadimme patenttihakemuksia asiakkaan toimittamien tietojen ja materiaalin perusteella. Patenttihakemusta laatiessa pystymme ottamaan huomioon asiakkaan liiketoiminnalliset tavoitteet ja suunnitelmat tuotekehityksen ja markkinoinnin osalta. Pyrimme selkeään ilmaisuun, jotta teksti olisi helposti ymmärrettävissä ja käännettävissä vieraille kielille mahdollista ulkomaista patentointia varten. Hakemukset voidaan saattaa vireille suomalaisena patenttihakemuksena, eurooppalaisena patenttihakemuksena tai kansainvälisenä patenttihakemuksena (ns. PCT-hakemus). Edustamme asiakkaitamme Patentti- ja rekisterihallituksen, Euroopan patenttiviraston ja Maailman henkisen omaisuuden (WIPO) käsittelyissä

Hoidamme myös patenttien myöntämiskäsittelyjä. Patenttihakemukseen tehtävien muutosten osalta on oltava tarkkana, jotta myöntämiskäsittelyn aikana tehdään vain sellaisia muutoksia, jotka eivät laajenna patentin suojapiiriä.

Patenttiväitteen laatiminen

Häiritseekö kilpailijan patentti tai hyödyllisyysmalli? Asiamiehemme auttavat selvittämään, olisiko patentti kumottavissa väitekäsittelyssä. Laadimme myös patenttiväitteitä ja hoidamme väitekäsittelyä Patentti- ja rekisterihallituksessa ja Euroopan patenttivirastossa. Asiamiehillämme on vuosien kokemus myös valituskäsittelyistä Markkinaoikeudessa ja Euroopan patenttiviraston valituslautakunnassa. Meillä on kokemusta myös Markkinaoikeuden päätöksistä valittamisesta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Tavaramerkkihakemukset ja tavaramerkkiväitteet

Onko käyttämänne tavaramerkki jo rekisteröity? Tavaramerkkiasiamiehemme laatii tavara- ja palveluluettelon ja hoitaa rekisteröintikäsittelyn Suomessa, Euroopan Unionissa ja myös kansainvälisesti.

Jos joku on rekisteröinyt oman merkkinne kanssa sekoitettavissa olevan merkin, avustamme tavaramerkkiväitteiden osalta. Jos kilpailija ei ole käyttänyt tavaramerkkiään viiden vuoden aikana, on mahdollista puuttua asiaan hallinnollisen tavaramerkin menettämishakemuksen kautta. Hoidamme tavaramerkkiväitekäsittelyitä sekä menettämiskäsittelyitä Suomessa ja EUIPO:ssa, joka on Euroopan Unionin tavaramerkkejä ja mallioikeuksia rekisteröivä viranomainen.

Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkiosaston päätöksistä on mahdollista valittaa. Valitukset käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena Markkinaoikeus. Tavaramerkkiasiamiehellämme on vuosien kokemus tavaramerkkivalituksista Markkinaoikeudessa.

Varoituskirje tavaramerkin loukkauksesta tai patentin loukkauksesta?

Saitteko varoituskirjeen väitetyn patenttiloukkauksen tai väitetyn tavaramerkkiloukkauksen tai mallioikeusloukkauksen takia? Asia on syytä käsitellä kiireellisesti, jotta pystytään välttämään asian eteneminen riitaiseksi jutuksi, jolloin haastemies toimittaa haasteen patenttiloukkauksesta tai tavaramerkkiloukkauksesta.

Riippumatta siitä, onko teidän teollisoikeuksianne rikottu vai väitetäänkö teidän rikkoneen jonkun toisen teollisoikeuksia, asiamiehemme osaa neuvoa.

Asiamiehemme ovat kokeneita ulkomailla yleisten varoituskirjeiden käsittelyssä. Meillä on yli kymmenen vuoden kokemus tilapäisten kieltomääräysten hakemisesta ja täytäntöönpanosta ulkomailla, erityisesti Saksasta, Ranskasta ja Alankomaista/Hollannista, kuten myös tullivalvonnasta ja ulkomailla tarvittavista toimenpiteistä esimerkiksi messuilla tapahtuvien tavaramerkkiloukkausten, patenttiloukkausten ja kilpailuoikeudellisten rikkomusten osalta. Olemme osallistuneet myös patenttiloukkauksien, tavaramerkkiloukkauksien ja rekisteröityjen mallien loukkauksista käytäviin oikeudenkäynteihin.

Asiamiehemme osaa käydä tilanteenne lävitse ja neuvoa jatkotoimenpiteiden osalta. Usein asiassa tarvitaan lisäksi asianajajaa tai ulkomaista lakimiestä. Genip Oy:llä on kattava verkosto ulkomaisia lakitoimistoja yhteistyökumppaneina. Heidän asiantuntemuksensa on asiakkaidemme käytettävissä ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

Vastaavasti osaamme käydä tilanteen lävitse ja neuvoa jatkotoimenpiteiden osalta, jos joku käyttää asiakkaamme patenttia, tavaramerkkiä tai mallioikeutta luvatta.

Tuotekehityksen tuki

Asiakkaamme investoivat merkittäviä summia tuotekehitykseen. Palvelumme kattavat teollisoikeuksiin liittyen tuotekehittäjän tarpeet koko tuotekehitysprosessin ajalle. Ennen tuotekehitysprosessin alkua tehtävistä esiselvityksistä tuotteen ympärille rakennettavan IPR-suojan laatimiseen ja oikeuksien puolustamiseen tuotteiden ollessa jo markkinoilla. Osa palveluistamme on mahdollista rahoittaa Innovaatiosetelin avulla.

Ennakkoarviot

Ennen tuotekehityksen aloitusta on syytä tietää miltä tilanne kyseisellä teknologia-alueella näyttää. Onko kilpailijoilla sellaisia voimassa olevia oikeuksia, jotka rajoittavat taloudellisesti järjevän liiketoiminnan rakentamista tai onko oman tuotekehityksen mahdollinen lopputulos suojattavissa siten, ettei tehty investointi valu kilpailijan taskuun? Toimintavapauden selvitys tai arvio keksinnön patentoitavuudesta tai tavaramerkin rekisteröitävyydestä on saatavissa meiltä. Selvitämme suojausmahdollisuudet paitsi aivan uusien tuotteiden kehityksen osalta myös olemassa oleville tuotteille tehtävien parannusten osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiamiehemme perehtyvät tilanteeseenne ja selvittävät asiasisällön kannalta mahdollisesti käytettävissä olevat suojakeinot ja -muodot.

Tuotekehityksen tulosten suojaaminen

Tuotekehitystyön tulokset ovat arvokasta tietoa ja taitoa yritykselle. Tätä ei turhaan kannata luovuttaa kilpailijoille, joten tulosten suojaamisesta on syytä tehdä harkittu päätös. Tulokset voidaan muuttaa rekisteröidyiksi oikeuksiksi (patentit, hyödyllisyysmallit, designit, tavaramerkit), mutta toisinaan on tarkoituksenmukaista olla paljastamatta hankittua osaamista kilpailijoille. Avustamme tässä päätöksenteossa. Kokemuksemme mukaan se, onko tilanteessa parempi turvautua rekisteröityihin oikeuksiin vai olisiko parempi varmistaa know-how’n salassa pysyminen, riippuu tilanteesta mutta myös tuotekehitystuloksien yksityiskohdista. Joskus kapeakin suoja esimerkiksi patentin avulla on välttämätön liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi, joskus taas merkittäväkin keksintö kannattaa jättää patentoimatta. Päätöksenne tueksi me kerromme näkemyksemme reilusti, käsillä olevaan todelliseen tietoon pohjautuen.

Mikäli päätöksenne on hakea rekisteröityä oikeutta tuotekehitystyön tulokselle, laadimme haettavasta oikeudesta teille luonnoksen, jossa otetaan huomioon työn tulokset, aiemmin tunnetun tekniikan ja se miltä alueelta kilpailija pyritään pitämään poissa. Samoin otamme huomioon teidän omat ajatukset liiketoimintanne tulevista mahdollisista kehityssuunnista. Nämä huomioiden rakennamme juuri käyttöönne soveltuvan hakemusluonnoksen. Kun luonnos on valmis, hakemus tehdään liiketoimintanne tavoitteiden kannalta soveltuvinta reittiä, oli se sitten suomalainen hakemus, eurooppalainen hakemus, kansainvälinen hakemus tai joku muu kansallinen hakemus. Etenemme aina liiketoimintanne kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Hoidamme kaikki tarvittavat toimenpiteet tuotekehitystulosten rekisteröimiseksi halutuilla kohdemarkkinoilla patentti- tai hyödyllisyysmallihakemuksena, mallioikeushakemuksena tai tavaramerkkihakemuksena, sekä suosittelemme sopivimman ajoituksen toimenpiteille.

Brändinrakennuksen suojaustoimenpiteet

Yrityksen ja tuotteen nimi ovat merkittävimmät keinot erottautua kilpailijoista. Tavaramerkin avulla nimi voidaan rekisteröidä yrityksen yksinoikeudeksi. Suomessa yksinoikeus tavaramerkkiin on mahdollista saada rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla se käyttämällä tavaramerkkiä tavaroiden ja/tai palveluiden yhteydessä riittävän laajasti. Ulkomailla tavaramerkin vakiinnuttamiseksi edellyttämä käyttö monessa tapauksessa poikkeaa merkittävällä tavalla tilanteesta Suomessa. Oma tavaramerkki ei kuitenkaan saa aiheuttaa sekaantumisvaaraa toisten vanhempien tunnusmerkkioikeuksien kanssa, sen takia tavaramerkin haku kannattaa suunnitella huolellisesti ja ammattitaidolla.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiamiehemme perehtyvät ajankohtaiseen tilanteeseenne ja selvittävät suunnitellun merkin käytettävyyden ja rekisteröitävyyden, suunnittelevat tavaramerkkien hakustrategian yhdessä kanssanne. Hoidamme myös tarvittavat toimenpiteet tavaramerkin rekisteröimiseksi halutuilla kohdemarkkinoilla sekä mietimme sopivimman ajoituksen toimenpiteille.

Ulkomaiset suojaus- ja selvitystoimenpiteet

Genip Oy toteuttaa itse palveluita patenttien, hyödyllisyysmallien, tavaramerkkien ja teollisen muotoilun tulosten suojaamiseksi Suomessa, sekä eurooppalaisiin ja kansainvälisiin patenttihakemuksiin liittyviä palveluita.

Tarjoamme myös palveluita EU-tavaramerkkien ja EU-mallioikeuksien osalta, sekä kansainvälisten hakujärjestelmien kautta.

Vuosien varrella rakentamamme yhteistyöverkoston avulla tarjoamme suojaus- ja selvitystoimenpiteitä kaikissa niissä maissa, joissa emme ole oikeutettuja edustamaan asiakkaitamme tai oma osaamisemme ei yllä.

Kolmansien osapuolien toimenpiteet ja teollisoikeudet

Palvelemme erilaisissa toimenpiteissä koskien kolmansia osapuolia ja teollisoikeuksia. Toisinaan on havaittavissa, että kolmannen osapuolen rekisteröity oikeus on rekisteröity väärin perustein. Tällaisessa tilanteessa on tapauksesta riippuen yleensä mahdollista pyrkiä kumoamaan rekisteröinti hallinnollisessa käsittelyssä tai mitätöimään se oikeuskäsittelyssä.

Edustamme asiakkaitamme patentti- ja tavaramerkkiväitteiden osalta Suomen Patentti- ja rekisterihallituksessa, Euroopan patenttivirastossa ja EUIPO:ssa (EU:n tavaramerkki- ja mallioikeuksia hoitava virasto).

Avustamme asianajajia patentti-, malli- ja merkkioikeudenkäynneissä Suomessa. Ulkomailla on käytettävissä vuosien varrella rakentamamme yhteistyöverkoston osaaminen.

Palvelemme myös yritys- ja liiketoimintakauppoihin liittyvissä IPR-arvioissa (M&A-arviot, Due Diligence -arviot).

© 2019-2022 - GENIP OY